نویسنده تنبل

» دو فیلم در یک عید :: جمعه ۱۳٩٦/۱/٤
» Sherlock :: جمعه ۱۳٩٥/۱۱/۱
» عنوان نداره :: یکشنبه ۱۳٩٥/٥/۳۱
» لفور تا هفت آبشار :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥
» من زنده ام :: جمعه ۱۳٩٥/٢/٢٤
» ‍persona :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/۱٥
» بد شانسی یا خوش شانسی :: شنبه ۱۳٩٤/٦/٧
» روزهای رمضان و شبهای عادی :: شنبه ۱۳٩٤/٤/٢٠
» نتیجه قسمت اول مراجعه :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۳
» جلسه هشتم :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٩
» asking :: شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٦
» کلیت روزهای عید :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٢
» من و روانکاو جدید :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» دوران نقاهت :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱
» انتقالی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» تجریش :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» وقتی روانکاو نیست :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» crushing on somebody :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٧
» دوباره :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸
» تولد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٠
» جلسه دوم :: شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٤
» رمضان نوشت :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۸
» next :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» همه میگن.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» واقعیت های جدید :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٢٦
» سیلاتوپرام :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٧
» دلخوشی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» سندرم یا دپرشن؟؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٩
» daily 7 :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» daily 06 :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» حال من امروز :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» daily 05 :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» daily5 :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٤
» daily 4 :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٧
» daily 3 :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» daily 1 :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» تولد نوشت :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٢
» خدا به خیر کنه :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» ساعت کار :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» سفر شمال :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۸
» دوست دارم عاشق شم.رای دادم :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
» رای دادم و دوست دارم عاشق شم :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
» تعطیلات کوفتی خود را چگونه گذراندم :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ادامه این روزهای من :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
» disgusting colleague :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٠
» جنگ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» من و دیوانه شدنم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٢
» 100.000 تومان :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٥
» بعد از حدود 2 هفته :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٩
» تجربه من در نقش حسابدار :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٢
» معجزه ای به نام ارمیا :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳
» آرزوهای 92 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» work :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» ADHD :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» شناسایی ادم ها :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» the last step :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» taken2 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٩
» خالی از عاطفه و خشم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» party :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» غول کنکور :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» تقصیر من هم نیست شاید زمانه بد شده :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» ادامه برهان :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» برهان و شب برفی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» تئاتر برهان :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» شجاعت در رقص :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۸
» هم فکری :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» نفس میکشم پس هستم :: جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩
» God, I really miss curry :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
» این قسمت:ریحانه مرفه می شود :: جمعه ۱۳٩۱/٧/۱٤
» بوی زن پاییزی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
» سفر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» بازی گرسنگان :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٦
» یک کار جالب :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۳٠
» رویای یک رقص بی وقفه از شادی :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٢٧
» تولدانه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» نجات شکوندی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢
» خسته ما با لبخند... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٥
» و دوباره زیبا کنار :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥
» ولیعصر ...خیابانی برای تمام عمر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٥
» اقای بیرنگ شما هم؟؟؟؟؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸
» باز دوباره احساس در سینما :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱
» غذای روح :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢
» i need motivation and programmer :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» just move on :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٥
» دوباره اردیبهشت و دوباره کتاب :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» با گزارش اقلیت طلسم شکست :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٠
» مشکل همیشگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳
» شروع :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۸
» خرخره ام را جوید رفت :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» بهار تابستان پاییز زمستان و ....دوباره بهار :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» im back :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» بفرمایید :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» نیمچه کوزت در یک نگاه :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» اتاق من :: جمعه ۱۳٩٥/۱۱/۱٥
» weary , tired , gray :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» شرلوک ,مردی برای دوست داشتن :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢
» my pineapple pie and inner child :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» ویروس یا خدمتکار ..انتخاب باا شما است :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٥
» من بد نیستم :: جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸
» حتما باید فحش بخوری...خب نبین دیگه عزیز من :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
» هفته سگی + 3 فیلم :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٢
» استراحت وبلاگی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
» انجماد یا روزمرگی...مسئله اینست :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٠
» *You can live with dignity, we can't die with it :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٦
» دکستر میبینم پس هستم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» چشام بسته اس :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
» زندگی سگی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٤
» من معذرت می خوام :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
» انعکاس یا اخرین شب :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٦
» stop blaming me :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» من و رمضان :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٠
» بی نهایت و ناشناخته :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٩
» پایکوبی در اماج رنگها :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
» مال من :: شنبه ۱۳٩٠/٤/٤
» عزیزم اوج نگیر :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٦
» مامانامون :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
» داستان مشترک :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» امالگام :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
» من..استاد..کودک درون.. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢۳
» wimax نوروزی :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
» عیدی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱
» بگذار رسوب کند :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» به تهوع اعتقاد دارید؟؟؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» انارشیست یا شیسم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٤
» ایا من؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» جشنواره 29 :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» رفاقتی فیلم را ببینید :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
» من و despicable :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» منم که خسته ام :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» کودکی یادم رفته :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٢
» چراغها روشنند :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٤
» جلوی راننده را بگیر :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/۱۸
» کله ات رو ببر کنار رفیق :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٤
» فراموشی لعنتی من :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۱
» مرا در اتاق خواب به خاطر بیاور :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱
» مثل نفس کشیدن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦
» اغوش سفارشی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۳
» چی بگم؟؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٢۸
» چرا 30 روز است!!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
» من نژاد پرست :: جمعه ۱۳۸٩/٥/۱٥
» یه نگاه به این دو تا بندازین :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٦
» بابایی هنوز دوستم داره :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
» جبهه هوای سرد :: دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۱
» leave me alone :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٥
» طلا و مس من :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢۳
» دوست داشتن من :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٥
» you owe me :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/۳٠
» ادم نمی شم من :: جمعه ۱۳۸٩/٢/۱٧
» من یا دهقان فداکار :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱
» اعترافات من :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠
» قشنگترین صحنه های اسفند 88 و نوروز 89 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» متوهم :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» گیر می دهیم :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٤
» بی خیال شرلوک هلمز ..جیک و جولی را بچسب :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» من شرمنده :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» دالايي لاما :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» من غير عادي :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/٤
» من متوقع :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٥
» 20 سالگی من :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٩
» من خوابم می اد :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۱
» من و مامانم :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/٥
» بدون توضیح :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۸/٢۸
» سفرنامه :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۸
» نگاهت را عوض کن :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٦
» چند پیشنهاد نه چندان به روز ولی قشنگ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٩
» یک پیشنهاد :: دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٧
» من و Revolutionary road :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٢
» ادمیزاد هم ارزوست :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٥
» من...یه ناسپاس :: جمعه ۱۳۸۸/٧/۱٠
» مرثیه روزهای تکراری :: شنبه ۱۳۸۸/٧/٤
» عاشق شدن :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٩
» پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٦ :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٦
» من عصبانی می شوم :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٥
» از خودم شروع می کنم :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/۱٩
» افتتاحیه :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٧


Design By : Pichak